Giao kết hợp đồng lao động

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:34:00 PM - Lượt xem: 89 lượt xem.

Căn cứ pháp lý: Điều 15, Điều 16, Điều 17 – Bộ Luật Lao động năm 2012

Sau khi đã tìm được việc làm phù hợp, người lao động cần tiến hành việc ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động.

- Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

- Hợp đồng lao động được giao kết dựa trên các nguyên tắc:

+ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

+ Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

- Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn