Nội dung của hợp đồng lao động

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:38:00 PM - Lượt xem: 852 lượt xem.

Căn cứ pháp lý: Điều 23 – Bộ Luật Lao động năm 2012; Điều 4, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Những nội dung chủ yếu của HĐLĐ được ghi như sau:

- Họ tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp, bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động; trường hợp là cá nhân thuê mướn sử dụng lao động thì ghi họ tên và người sử dụng lao động theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được cấp.

+ Địa chỉ của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ nơi cư trú, chức danh trong doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động của người giao kết HĐLĐ.

- Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động được quy định như sau:

+ Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp của người lao động.

+ Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi.

+ Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết HĐLĐ.

- Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau:

+ Công việc: Công việc mà người lao động phải thực hiện

+ Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi các địaa điểm chính người lao động làm việc.

- Thời hạn của hợp đồng lao động: Thời hạn thực hiện HĐLĐ (số tháng hoặc số ngày), thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện HĐLĐ (đối với HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định); thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ (đối với HĐLĐ không xác định thời hạn).

- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

+ Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác.

+ Hình thức trả lương.

+ Kỳ hạn trả lương.

- Chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: Điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định như sau:

+ Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu và thời kết thúc của ngày, tuần hoặc ca làm việc; số ngày làm việc trong tuần; làm thêm giờ và các khoản liên quan khi làm thêm giờ.

+ Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo quy định của người sử dụng lao động.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được quy định như sau:

+ Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

+ Phương thức đóng, thời gian đóng BHXH, BHTN, BHYT của người sử dụng lao động và của người lao động.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

- Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội mà hai bên thỏa thuận.

Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Lưu ý:

- Nếu khi ký kết HĐLĐ mà người lao động đọc không thấy đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng nêu trên thì người lao động cần trao đổi ngay với người sử dụng lao động để sửa đổi, bổ sung nhưng nội dung còn thiếu theo quy định của pháp luật.

- Nếu người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì hai bên thỏa thuận về nội dung, thời hạn bảo vệ những bí mật đó, quyền lợi người lao động được hưởng trong thời gian bảo vệ những bí mật đó, quyền lợi người lao động được hưởng trong thời gian bảo mật và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Thỏa thuận này có thể làm thành một hợp đồng riêng hoặc có thể là một điều khoản trong hợp đồng.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn