20/09/2016 | 16:02

Đối thoại tại nơi làm việc

Mục 1, Chương V, Bộ luật Lao động và Chương 3 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63, Bộ luật Lao động
20/09/2016 | 16:00

Thời giờ nghỉ ngơi

Căn cứ pháp lý: Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111, Điều 112, Điều 113 và Điều 114 – Bộ Luật Lao động 2012
20/09/2016 | 15:58

Thời giờ làm việc được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 107 – Bộ luật Lao động 2012.
20/09/2016 | 15:56

Bộ Luật lao động quy định về làm thêm giờ như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 107 – Bộ luật Lao động 2012.
20/09/2016 | 14:59

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động?

Căn cứ pháp lý: Điều 125, Điều 126 Bộ Luật lao động 2012; Điều 31 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.