28/11/2020 | 13:36

“MAY 10 - NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ” số 13

Hoạt động của tổ chức Công đoàn
20/09/2016 | 16:05

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động để hưởng chế độ thai sản

Điểm a, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015
20/09/2016 | 15:52

Các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Khoản 1, Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015
20/09/2016 | 15:50

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội
20/09/2016 | 15:46

Cơ quan nào giới thiệu người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đi giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Khoản 5 Điều 18 và khoản 3 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội
20/09/2016 | 15:41

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động để hưởng chế độ thai sản

Điểm a, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015
20/09/2016 | 14:35

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội